Zmena spoločenskej i ekonomickej situácie po roku 1989 zasiahla aj krížovkársko-hádankárske hnutie. Nové časy si vyžadovali vznik organizácie, ktorá by zastrešovala riešiteľov i autorov. Stretnutie zástupcov krúžkov a Lišiaka dňa 7.4.1990 v Prievidzi vyústilo v založenie Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov. Prípravný výbor na zasadnutiach v Trnave a Banskej Bystrici vypracoval tézy a stanovy zväzu, ktoré po pripomienkach boli nakoniec schválené, čím bol dňa 13.9.1990 SZHaK zaregistrovaný na Ministerstve vnútra ako občianske združenie.

Prvým predsedom sa stal Ing. Jozef Dóša (Hron) z Banskej Bystrice, ďalšími zakladajúcimi členmi boli Pavol Čierny, Ján Belička (obaja Lišiak), MUDr. Stanislav Strmeň, Ing. Jozef Kontuľ, Ing. Ľudovít Kordisch, Ladislav Žitňák (všetci Dunajci), Ing. Ivan Filadelfi (Bôbari), František Genšorík (Turiec), MUDr. Igor Platzner (Slovenári - dnes Žilinci), Peter Krajčír, MUDr. Pavol Tibenský (obaja Dumátori), Ing. Vladimír Konečný (Laugarício dnes Leukaristos), RNDr. Miroslav Ploščica, Ing. Peter Sloboda (obaja Gorali) a JUDr. Dušan Vojník (Torysek). V časopise Relax bola uskutočnená kampaň na novovzniknuté združenie, ktorá zaznamenala veľmi priaznivý ohlas. Politické zmeny tých dní, ako aj konkurenčné vplyvy ekonomiky však roztrieštili hlavne autorskú obec, kde vplyvom zmeny systému začali vznikať nové krížovkárske časopisy, ktoré nastúpili vyslovene komerčný charakter svojej cesty. Po rozdelení federácie prešiel aj Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov rôznymi etapami svojho vývoja. Po úvodnom nadšení ho postihla kríza, nakoľko bol založený výhradne na ochotníckom princípe. Nezáujem venovať svoj voľný čas tomuto hnutiu prispel k tomu, že viacerí slovenskí riešitelia vstupovali do Českého zväzu HaK, ktorý sa etabloval do nového prostredia oveľa rýchlejšie a to najmä kvôli dobrej organizovanosti a širšej členskej základni. Zmeny postihli aj niektoré krúžky a z ekonomických dôvodov sa prestali organizovať aj viaceré turnaje.

Na lepšie časy sa začalo blýskať po výsledkoch slovenských riešiteľov na medzinárodných Krížovkárskych maratónoch a Majstrovstvách sveta v logických úlohách. Úspechy čiastočne podnietil aj záujem médií, nakoľko je táto oblasť stále považovaná len za raritu. Obnova hnutia bola výsledkom viacerých stretnutí krížovkárov a hádankárov v rokoch 1997 - 1998, ktoré vyústili v obnovu stanov a zvolenie nového výboru SZHaK (predseda Ing. Ján Farkaš z Martina, podpredseda Milan Chudý z Prievidze a podpredseda Drahomír Lacko zo Žiaru nad Hronom). Výboru sa postupne podarilo postaviť združenie na nohy. Obnovili sa niektoré turnaje, pôvodné krúžky tiež našli opäť zmysel svojej činnosti. Nadviazala sa autorská spolupráca s rôznymi časopismi, vďaka zaujímavým projektom si na podujatia nachádza cestu čoraz viac i mládež. 

V roku 2007 sa na zhromaždení členom (sneme) zvolila nová rada už v kompletnom zložení predseda Ing. Ján Farkaš (Martin), podpredseda Milan Chudý (Prievidza), podpredseda Ing. Ivan Filadelfi (Prievidza) - v novembri 2008 sa zo zdravotných dôvodov funkcie vzdal, podpredseda Ján Turek (Poprad), člen MUDr. Igor Platzner (Žilina), člen Jozef Vaško (Nové Mesto nad Váhom) a člen Miroslav Šuňavec (Liptovský Hrádok). Snem nastavil ďalšie smerovanie združenia, kde bolo potrebné reagovať aj na nové ekonomické a legislatívne podmienky. Rozšírila sa najmä autorská činnosť, ktorá sa okrem spolupráce s desiatkou časopisov pretavila aj do knižnej podoby, kde autori SZHaK participovali na dvoch vyše 100 stranových publikáciách.

 

Darí sa aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2007 získavame v Prahe vďaka bronzu Petra Hudáka v sudoku prvú medailu zo svetových podujatí. Úplne famózny bol rok 2009. Najprv zlato zo súťaže družstiev na majstrovstvách sveta v sudoku, ktoré sme mali možnosť organizovať práve my a potom individuálne striebro na majstrovstvách sveta v logických úlohách.

Zasadnutie v Žiline (22.11.2008) prijalo vzdanie sa Ivana Filadelfiho pozície podpredsedu zo zdravotných dôvodov. V zmysle stanov bol tento krok riešený na januárovom stretnutí v Martine. Podľa výsledkov volieb bol prvým náhradníkom na uvoľnené miesto Stanislav Plachý, ktorý túto ponuku neprijal. Druhou náhradníčkou a po súhlase už aj novou členkou rady SZHaK sa stala Emília Rigdová z Popradu. Rada SZHaK prerozdelila podiel 2% na jednotlivé podujatia už s ohľadom na ich úroveň. Zároveň sa dohodla, že všetky turnaje organizované v roku 2009 budú zaradené do Grand Prix a hodnotenia Výkonnostných tried. V prípade vážneho porušenia Turnajového poriadku však môže byť daný turnaj v ďalšom období vyradení z Grand Prix resp. hodnotenia VT. Mimoriadne zasadla rada SZHaK aj v Brezovej pod Bradlom. Najprv anulovala druhú krížovku v kategórii B, nakoľko bola taká ťažká, že ani po polovici časového limitu sa nik s prítomných "nechytal" a tak organizátor v snahe aspoň naznačiť postup riešenia ukazoval chodiac pomedzi súťažiacich výsledný obrazec aj s vyriešenými výrazmi, čo je samozrejme v rozpore s TP. Zároveň rada rozhodla o zaradení všetkých súťažných častí konaných v Brezovej (boli po prvý krát) do Grand Prix na rok 2009, nakoľko početnosť súťažiacich bola dostatočná vo všetkých kategóriách a podmienky boli rovnocenné pre každého. 

V rokoch 2010 a 2011 pokračovala práca na skvalitňovaní Turnajového poriadku, pričom sa operatívne reagovalo aj na ekonomický vývoj, zmeny v legislatíve a nastavili sa pravidlá nominácie na majstrovstvá sveta, mapovaní všetkých možných i nemožných údajov z dávnych a menej dávnych turnajov a sumarizovali body pre výkonnostné triedy. Otvorila sa aj téma podmienky povinného prestupu z B do A kategórie, pričom sa k jednotlivým turnajom (aj historicky dávnym) pridelili hodnotiace koeficienty, ktoré boli základom pre ďalšie roky vrátane prideľovania kvalifikačných bodov. Zároveň sa uznieslo, že spôsob a metodika stanovenia vyhodnocovania turnajov pre ďalšie obdobie bude v rukách rady SZHaK, ktorá každoročne zverejní aktualizované hodnotenie s popisom pozitív i negatív každého turnaja. Zároveň sa ustanovili aj podmienky pre zaraďovanie turnajov do systému Grand Prix.

V septemberi 2011 sa konal ďalší snem, ktorý priniesol čiastočnú generačnú výmenu vo vedení zväzu: predseda Ing. Ján Farkaš (Martin), podpredsedovia Ján Turek (Poprad), Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (Bratislava), Mgr. Lucián Gonda (Kristy), členovia Ing. Peter Paďour (Žilina), Ing. Jozef Páleník (Svinná) a RNDr. Emília Rigdová (Poprad) a nastavili sa aj pravidlá nominácie na majstrovstvá sveta. Súčasťou sobotného stretnutia v Banskej Bystrici bolo aj odovzdávanie prvých výkonnostných tried a uvítanie prvých členov do siene slávy.

Roky 2012 a 2013 sa niesli v znamení príprav viacerých dokumentov. V prvom rade išlo o zásady hodnotenia turnajových úloh pre všetky lúštiteľské oblasti s cieľom stanovenia jasných postupov, ako tieto lúštiteľské diela kontrolovať a vyhodnocovať a predchádzať tak možným sporom a nezhodám. Zároveň sa vzhľadom na svetový trend a aktuálny vývoj účasti na majstrovstvách sveta, kde sa schválilo vyhodnocovanie aj vekových kategórií inovovali aj pravidlá nominácie na tieto vrcholné podujatia.

Dňa 16.5.2014 sa E.Rigdová vzdala členstva v rade SZHaK a do rady bol kooptovaný ako zvolený náhradník Miroslav Šuňavec (Liptovský Hrádok). V nasledujúcom období sa rade podarilo zaktualizovať Turnajový poriadok, schváliť pravidlá hodnotenia turnajových krížoviek, hádaniek a logických úloh vrátane sudoku a aktualizovať pravidlá nominácie na majstrovstvá sveta. Tieto dokumenty vznikli aj za spolupráce ostatných členov, kde rada ocenila ich dôležitý odborný vklad, prínos a hlavne ochotu obetovať svoj čas a peniaze pre takúto činnosť. Pre tento účel sa v Žiline v roku 2013 uskutočnilo rozšírené stretnutie, kde sa na dvojdňovom rokovaní podarilo tieto dokumenty prekonzultovať v širšom kruhu a vytvoriť tak ich jasný základ.

Smutnou udalosťou bolo nečakané ukončenie organizovania Turnaja krúžku Hron o pohár časopisu RELAX, ktorý (dúfame, že len dočasne) svoje pôsobenie uzavrel 30. ročníkom v roku 2013. Obdobná situácia nastala v roku 2015 aj s Veľkonočným turnajom Energetikov, kde bol však dôvodom skôr vek organizátorov, ktorí toto podujatie ťahali neuveriteľných 40 ročníkov.

V oblasti autorských a publikačných aktivít nastal najprv útlm z titulu zmeny vydavateľa časopisu Teleplus krížovky z toho prameniacim ukončením autorskej spolupráce k 31.12.2011. Napriek tomu stále bol o diela našich autorov záujem. Pokračovalo sa vo vytváraní úloh pre internetovú medzinárodnú súťaž Genius logicus, mesačník Dúbravské noviny, štvrťročník Lekáreň, vydali sa ďalšie dva menšie knižné tituly švédskych krížoviek a osemsmeroviek (vydavateľstvo Ex book a Computer Press), 

pričom sa priebežne pokračovalo aj v tvorbe pre jednorazové objednávky. Významná zmena nastala v roku 2012 príchodom vydavateľstva Slovart, v spolupráci s ktorým sa začala vydávať séria kníh s názvom Krížovky z pohovky, ktoré sú publikované priamo pod našim menom (doposiaľ 5 kníh) a je jasný záujem v spolupráci pokračovať aj naďalej. Tento titul si postupne získal veľkú popularitu a paradoxne napriek vyššej cene oproti konkurencii, ktorú na slovenský trh prinášajú najmä české vydavateľstvá (aj keď v slovenčine), patria všetky diely Krížoviek z pohovky k vysoko predajným titulom. Rada SZHaK vďaka vašej plodnej činnosti za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2015 zredigovala a graficky upravila 1.612 švédskych krížoviek, 93 hláskových krížoviek, 152 klasických osemsmeroviek, 76 obrázkových osemsmeroviek, 55 hádaniek, 84 maľovaných krížoviek, 112 malých krížovkárskych foriem, 277 sudoku a 363 logických úloh. Na tomto všetkom sa podieľalo celkom 88 autorov (ani sa to nezdá ale je to fakt).

V roku 2015 sa konal ďalší snem, kde sa opätovne volila nová rada. Tá sa vyprofilovala prakticky v pôvodnom zložení predseda Ing. Ján Farkaš (Bratislava), podpredsedovia Ján Turek (Poprad), Ing. Jozef Páleník (Svinná), Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (Bratislava), členovia Mgr. Lucián Gonda (Kristy), Ing. Peter Paďour (Žilina) a Miroslav Šuňavec (Liptovský Hrádok). Lucián Gonda sa však vzhľadom na časové vyťaženie o mesiac členstva vzdal a na jeho miesto nastúpil náhradník Matúš Demiger (Zlaté Moravce).

Rok 2016 sa niesol prakticky celú dobu v znamení príprav a následnej organizácie Majstrovstiev sveta v sudoku a logických úlohách. V nich v mikrosúboji regiónov vyhral Senec (súperom boli Vysoké Tatry), pričom šampionát priniesol niekoľko pozoruhodných momentov. Po prvý krát v histórii prekročil počet súťažiacich v sudoku 200. Rekordný bol aj celkový počet účastníkov, pričom samotná organizácia i spektrum úloh boli zahraničnými účastníkmi hodnotenými samými superlatívmi.

17.12.2007 vznikla nová internetová stránka SZHaK, ktorá mala za cieľ systémovo prinášať všetky historické i aktuálne informácie. Dohromady sa podarilo vytvoriť ucelené dielo, ktoré mapovalo prakticky celé dianie nielen za roky minulé, ale aj súčasné.

V roku 2018 sa podarilo skupine autorov pod vedením Jána Tureka vyhotoviť Pravidlá pre tvorbu a lúštenie hádaniek, čo je významný dokument pre nielen autorské ale aj lúštiteľské spektrum hádankárov. Túto publikáciu sa podarilo publikovať nielen elektronicky ale aj vytlačiť v papierovej podobe. Rozšírilo sa aj spektrum časopisov, do ktorých prispievajú autori SZHaK, pribudli aj ďalšie knižné vydania našich diel v spolupráci s vydavateľstvom EX-BOOK.

Rok 2019 sme si snem zopakovali, kde sa okrem zmien stanov a ostatných interných dokumentov zvolila rada v zložení predseda Ing. Ján Farkaš (Bratislava), podpredsedovia Ján Turek (Poprad), Ing. Jozef Páleník (Svinná), Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (Bratislava), členovia Miroslav Šuňavec (Liptovský Hrádok), Matúš Demiger (Zlaté Moravce) a Peter Bohuš (Košice).

Rok 2020 bol značne ovplyvnený pandémiou spôsobenou koronavírusom a tak na nekonala ani väčšina turnajov a stretnutia sa obmedzili na maximum. Zásah do bežného života bol taký veľký, že sa nakoniec podarilo uskutočniť len Novoročný turnaj KaH v Martine, ktorý ešte pandemickú situáciu obišiel a potom už len len majstrovstvá Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek a KaH turnaj Hornej Nitry. A to sme boli radi, že mohli byť aspoň tieto.

Rok 2021 nás prekvapil, avšak nemilo. Koronavírus si vybral viacero obetí aj z našich radov a tak naša pospolitosť načne posmutnela. Muselo sa meniť aj zastúpenie Rady SZHaK, keď sa namiesto Mirka Šuňavca stal členom náhradník Ivan Filadelfi (Prievidza). Potešilo ale to, že výkonným riaditeľom Svetovej hádankárskej federácie sa stal Matúš Demiger.

Uvoľnenie pandemickej situácie v roku 2022 sa prejavilo aj v našich aktivitách. Viac turnajov, viac súťaženia, dokonca v úvode roku aj v režime online cez internet. Nuž museli sme sa prispôsobiť a tieto moderné možnosti sa zaradili aj do turnajového poriadku. Smutné správy ale pokračovali a opäť sme prišli o niekoľko priateľov. V rámci diskusií rezonovala otázka zloženia súťažných družstiev, nakoľko vývoj dospel k tomu, že okrem pár krúžkov už ostatné nie sú schopné postaviť kompletné družstvo a tak bude nutné v roku 2023 nájsť také riešenie, ktoré bude reflektovať na túto situáciu.

Rok 2023 priniesol zásadnú zmenu Turnajového poriadku, v ktorom sa ustanovil počet členov na majstrovstvách Slovenska družstiev na 3 a zároveň upravil pravidlá, ako môže poskladať družstvo daný krúžok a akým spôsobom sa vyberú do spoločného družstva ostatní jednotlivci (žrebovanie), pričom sa tieto vyňali aj z hodnotenia Grand prix. Zároveň sa upravila seniorská kategória, kde sa vek 45 rokov posunul na symbolických 50 a vytvorila nová kategória v oblasti výkonnostných tried, kde sa pri dosiahnutí 3000 bodov udelí riešiteľke/riešiteľovi titul Excelencia pán/pani krížovkár/ka, hádankár/ka, logik-sudokáč/logička-sudokáčka. Jesenný snem SZHaK schválil aj nové zásady hospodárenia, ktoré priniesli významné zmeny a reflektovali na viacročné skúsenosti a novú legislatívu. Snem zároveň zvolil nové zloženie Rady, kde bol za predsedu opätovne zvolený Ján Farkaš (Bratislava), ktorý tak presiahol už štvrťstoročie nepretržitého pôsobenia ako predseda SZHaK. Podpredsednícke posty obhájili Ján Turek (Poprad) a Blanka Lehotská (Bratislava), novým podpredsedom sa stal Peter Paďour (Žilina). Radu na ďalšie 4 roky doplnili Miroslav Lisál (Okoličná na Ostrove), Dušan Vojník (Prešov) a Ivan Šuňavec (Ružomberok).